blob: 7e7090517b72212ec955f441a37f17e5dfd75de4 [file] [log] [blame]
#include <asm-m68k/math-emu.h>