blob: cc8e522d90503ed10f30a79656e7f9e1073b4732 [file] [log] [blame]
#include <asm-m68k/shm.h>