blob: d7ee69648ebf60624a94ba37a19da86c4df177db [file] [log] [blame]
#include <asm-m68k/shmparam.h>