blob: 1c8e4cb2517662f1eeff74ab5771e59200ae56d1 [file] [log] [blame]
msm8916 digital audio CODEC
## Bindings for codec core in lpass:
Required properties
- compatible = "qcom,msm8916-wcd-digital-codec";
- reg: address space for lpass codec.
- clocks: Handle to mclk and ahbclk
- clock-names: should be "mclk", "ahbix-clk".
Example:
audio-codec@771c000{
compatible = "qcom,msm8916-wcd-digital-codec";
reg = <0x0771c000 0x400>;
clocks = <&gcc GCC_ULTAUDIO_AHBFABRIC_IXFABRIC_CLK>,
<&gcc GCC_CODEC_DIGCODEC_CLK>;
clock-names = "ahbix-clk", "mclk";
#sound-dai-cells = <1>;
};