blob: f469915b97c388833d5c0d5d2b844bf84fb5526a [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_MEGARAID_MM) += megaraid_mm.o
obj-$(CONFIG_MEGARAID_MAILBOX) += megaraid_mbox.o
obj-$(CONFIG_MEGARAID_SAS) += megaraid_sas.o