blob: cd940cc9d36d91d8d9fd9b8ee6649b05199709b0 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_STUB_POULSBO) += poulsbo.o