blob: 7db889ca135c33c8f5e8552dc5f2c98f4e4edb30 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_SAMPLE_VFIO_MDEV_MTTY) += mtty.o
obj-$(CONFIG_SAMPLE_VFIO_MDEV_MDPY) += mdpy.o
obj-$(CONFIG_SAMPLE_VFIO_MDEV_MDPY_FB) += mdpy-fb.o
obj-$(CONFIG_SAMPLE_VFIO_MDEV_MBOCHS) += mbochs.o