blob: fb21a7088d3ec12087cf2b4fca0317066bd2de96 [file] [log] [blame]
# Makefile for xmon
EXTRA_CFLAGS += -mno-minimal-toc
obj-y := start.o xmon.o ppc-dis.o ppc-opc.o subr_prf.o setjmp.o