blob: 1853f7246ab04c1b19e756098de1acb0d2fa3e31 [file] [log] [blame]
#ifndef __ASM_SH64_SOCKET_H
#define __ASM_SH64_SOCKET_H
#include <asm-sh/socket.h>
#endif /* __ASM_SH64_SOCKET_H */